dkl-logo
08 previous post: ״דלק . חברת הדלק הישראלית בע”מ״ next post: בית רובינשטיין . דרך פ״ת פינת לינקולן . ת״א

מרכז מסחרי נת – 600 בשילוב תחנת דלק ומנטה . נתניה

תכנון הקמה של מרכז מסחרי 3700 מ״ר עם חניון בשטח 4500 מ״ר על שטח כולל 5.5 דונם בנתניה (בסמיכות למלון כרמל), טיפול בהיתר ותכנון פרוייקט כולל תקציב, רכש והקמה הפרוייקט בשלבי פרוגרמה. הפרוייקט כולל שינויים בתחנת הדלק ובהסדרי התנועה לטובת השילוב המסחרי בתיאום, חברת הדלק הישראלית.

אדריכלים – גל נאור אדריכלים
יזמות – תשלו״ז–רזמוביץ

2001-2004