dkl-logo
previous post: עיצוב פנים next post: ביצוע

פיקוח

לאורך שלבי הבנייה, אנו מפקחים על כל היבטי התהליך – ביניהם ביצוע בהתאם לתוכניות ולמפרטים, איכות הביצוע, טיב החומרים והמוצרים בהם נעשה שימוש, עבודתם של אנשי המקצוע המעורבים בפרויקט, העמידה בלוח הזמנים ובתנאי החוזה של כל אחד מהם ורמת התוצאה הסופית. בנוסף, אנו מבצעים גם ניהול רכש והזמנת חומרים כפי שסוכם, מספקים את מלוא הדרישות והוראות המתכננים למבצעי העבודות, מדווחים באופן קבוע למזמין הפרויקט על ההתקדמות – ועורכים רשימת תיקונים והשלמות כאשר יש בכך צורך.