dkl-logo
previous post: פרויקטי נדל”ן מסחריים next post: יזמות בנדל”ן

פרויקטי נדל”ן פרטיים

אנו מספקים ליווי ויעוץ מקיף ללקוחות המתכננים בניית בית פרטי, תוך בחינת התב”ע ומידע נוסף הרלוונטי לפרויקט, לצורך השבחת הנכס. בנוסף, כחלק מהיעוץ מתבצעת בדיקה אדריכלית להתאמת המבנה לחוקי התכנון והבנייה, לבחינת זכויות הבנייה ולתכנון ראשוני פוטנציאלי, כולל הדמיה. לפני תחילת העבודה, אנו מבצעים הערכת תקציב ולוח הזמנים המשוער לביצוע הפרויקט, המחולק לשלבים השונים כגון מדידת שטחים, הפקת היתר בנייה, תכנון מומחים, ביצוע הפרויקט לפרטיו, ולבסוף – עבודות הבינוי והגמר. כל שלבי העבודה מתבצעים תוך הקפדה על לוח הזמנים ועל התקציב שנקבע מראש.